Una de les nostres principals funcions és el donar suport i ajudar en el creixement del nen i de la nena, tant des del punt de vista educatiu com a nivell personal, adaptant-nos a les capacitats de cadascún. D'aquí la importància en crèixer en un ambient ric en estímuls.

Els diferents estímuls que treballem els podrem agrupar en dos grans grups, els estímuls sensorials i els estímuls afectius.

Pel que fa els estímuls sensorials, la nostra metodología és basa en l'estimulació primarenca. El mètode consisteix, en bona part, en augmentar la activitat del sistema nerviós mitjançant estímuls sensorials.

D'altre banda, pel que fa als estimuls afectius, tenim com a objectius estimular i educar la part emocional i afectiva dels nens i les nenes. Sabem que les primeres experiències d'un infant, en un entorn càlid, humà que l'estimula i el tranquilitza, són fonamentals per a la seva vida adulta.

Els nens i les nenes tenen necessitat de sentir carícies, de tocar i ser tocats, d'estar en braços... Es per això, per aquesta importància que tenen per a ells, de tenir sempre present l'afectivitat en totes les activitats programades.

1. Adonar-se que creix, de manera que va prenent conciència i apreciant totes les parts del seu cos i les habilitats que va adquirint.

2. Organitzar progressivament les dades sensorials.

3. Compendre el llenguatge adult i comunicar-se i expresar-se per mitjà de la música, el moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.

4. Identificar-se ell mateix com a persona i participar progressivament en la relació amb els altres, establint relacions afectives, principalment amb els adults més propers.

5. Col.laborar amb iniciativa en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs, higiene i neteja personal.

6. Compendre, conèixer i apreciar progressivament el seu entorn immediat (les persones i els objectes), tot iniciant-se en la pròpia autonomia i en l'adquisició d'hàbits de comportament social.

7. Representar objectes i accions de la vida quotidiana mitjançant el joc simbòlic i els diferents llenguatges.

8. Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions entre els objectes, segons les seves característiques perceptives i les pròpies vivencies.

9. Reconèixer i orientar-se en els espais habituals i en les seqüències temporals quotidianes.

   
MATRÍCULA OBERTA  
Pares, aneu revisant sovint el vostre e-mail, doncs anem enviant informació interessant.  
   
   
   2011@Llar d’Infants Pumby c/ Valladolid, 20 08014 Barcelona         Tel.: 933 303 054      Email: pumby-mgs@hotmail.com                          by gueps.com